Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden website Classicus B.V.


Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich tot deze gebruiksvoorwaarden.

 

1. Op deze website treft u informatie aan over de activiteiten van Classicus B.V., handelend onder de naam Classicus Private Insurance. Onze activiteiten bestaan uit het adviseren over schadeverzekeringen en het bemiddelen bij de totstandkoming en uitvoering van schadeverzekeringsovereenkomsten. Als verzekeringsbemiddelaar zijn wij in het bezit van de vereiste vergunningen in het kader van de Wet financiële dienstverlening (Wfd), zoals verleend door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). U kunt hiertoe de openbare registers van de AFM raadplegen op www.afm.nl.

 

2. Ofschoon aan deze website de uiterste zorg is besteed, strekt de inhoud daarvan uitsluitend ter voorlichting. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele (gevolgen van) onjuistheden of omissies, dan wel onderbrekingen of vertraging in het verstrekken of verwerken van informatie via de website of per e-mail. Wij aanvaarden evenmin verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen, noch voor het (correct) functioneren van deze websites. Genoemde beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen bij opzet of bewuste roekeloosheid aan onze zijde.

 

3. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website zijn eigendom van of in licentie gegeven aan Classicus B.V. U mag de informatie op de website alleen gebruiken voor interne doeleinden. Voor elk ander gebruik heeft u onze schriftelijke toestemming nodig.

 

4. Op het gebruik van deze website is tevens onze Privacy Statement van toepassing.

 

5. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig deze gebruiksvoorwaarden na te lezen op eventuele wijzigingen. Indien u na wijziging doorgaat met het gebruik van deze website, wordt daarmee uw aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden verondersteld.

 

6. Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze gebruiksvoorwaarden zullen bij uitsluiting worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.